SỔ TAY: Tập hợp các ý tưởng và vị thế cơ bản trong Cờ Vua – Phần 3

Nguồn ST

Tập hợp các bài đăng trên https://www.facebook.com/nhatrangchess từ ngày 18/5/2021

P3.1 ĐẢO NGƯỢC THỨ TỰ NƯỚC ĐI

Có thể là hình ảnh về ‎bàn cờ, ngoài trời và ‎văn bản cho biết '‎covuanhatrang.com covuanh غ‎'‎‎
Trắng đi

Có thể bắt đầu bằng cách phân tích : 1. Xxc7+ Vxc7 2. Ha7+ Vd8 3. Hxb8+ hoặc 2. … Vc8 3. Mb6+ Vd8 4. Hxb8+ . Trắng cũng có thể giành chiến thắng nhưng ván cờ trở nên dài hơn .

Trở lại vị thế ban đầu và tìm nước đi thích hợp hơn: một Đòn phối hợp kết thúc nhanh chóng. 1. Ha7+ Vxa7 2. Xxc7+ Va8 3. Mb6 # .

P3.2 CHIẾU Ở HÀNH LANG DÀI

Có thể là hình ảnh về bàn cờ và ngoài trời
Trắng đi

1. f6+ Vh8 ( 1. … Vxf6 2. Hg5+ Vg7 3. h6+ Vg8 4. Hf6+ Vg8 5. Hg7 #) 2. Hh6 Xg8 ( phòng thủ chống lại nước chiếu ở g7) 3. hxg6 fxg6 4. Hxh7 + Vxh7 5. Xh1 #

P3.3 KHAI THÔNG HÀNG

Có thể là hình ảnh về bàn cờ và ngoài trời
Trắng đi

1. Te6 ! Đen chịu thua vì 1. … Txe6 ( 1. … Xxd3 2. He8# ) 2. Hc8+ Td8 3. Hxd8+ ! Xxd8 4. Xxd8 #

P3.4 CHIẾU BẰNG TƯỢNG

Có thể là hình ảnh về bàn cờ, ngoài trời và văn bản
Trắng đi

1. Hxc6 + bxc6 2. Ta6 #

P3.5 MẪU CHIẾU HẬU VÀ TƯỢNG

Có thể là hình ảnh về bàn cờ, ngoài trời và văn bản cho biết '1 covuanhatrang.com'
Đen đi

Đen giành chiến thắng bằng một xảo thuật điển hình: 1. … Txh2 + 2. Vh1 Tg3 + 3. Vg1 Hh2 + 4. Vf1 Hxf2 #

Lúc này hãy tưởng tượng ô g2 được bảo vệ ( ví dụ : bổ sung Mã Trắng ở d1) Đen có khả năng hòa đến thắng không ?

Đen giành chiến thắng bằng nước đi 1. … Th2 + 2. Vh1, và nước chiếu khác được phát hiện, 2. … Te5 + , ăn Xe không được bảo vệ ở e8. Đen sẽ trao đổi một chốt và sẽ giành chiến thắng.

P3.6 NƯỚC CHIẾU HÀNG SAU

Có thể là hình ảnh về bàn cờ, ngoài trời và văn bản
Trắng đi

Đây là một minh học khác của việc áp dụng kiến thức về mẫu cơ bản ( chiếu hàng sau) để giải quyết vị thế phức tạp một cách tài tình.

1. Hxf8+! Vxf8 2. Tc5+ Vg8 3. Xe8#

P3.7 HÒA HAY THẮNG

Có thể là hình ảnh về bàn cờ, ngoài trời và văn bản cho biết 'é ُ covuan rang.com com'
Trắng đi

Mối đe dọa của Đen đối với đường chéo dài a8-h1 rất khó chịu và nguy hiểm. Trắng rất muốn trao đổi Hậu

1. Hd4+! Vg8 2. Hd5+ Hxd5 3. cxd5 Txd5

Trắng hy sinh Tốt để trao đổi lấy Hậu tạo Tốt thông ở cột b.

Kết quả Trắng giành chiến thắng

4. b4 Vf7 5. b5 Ve8 6. b6 Te4 ( 6. … Vd7 7. Xd1) 7. Xc7 Vd8 8. Xxh7 1-0

P3.8 NHIỀU RẮC RỐI

Có thể là hình ảnh về bàn cờ, ngoài trời và văn bản
Đen đi

Hãy tưởng tượng nước chiếu sau cùng và cách để đạt mục đích ( nước chiếu đôi).

1. … Hf1 + ( đánh lạc hướng)

2. Vxf1 Td3+ 3. Ve1 Xf1 #