GIÚP CHƠI CỜ VUA TỐT HƠN – DÀNH CHO CÁC BẠN MỚI CHƠI CỜ

Chơi ở trung tâm
Phát triển quân nhanh
Nhập thành sớm
Ngăn cản đối phương nhập thành
Tránh đi Tốt ở nơi Vua nhập thành
Tránh đưa Hậu xung trận sớm
Không chiếu vô ích
Chiếm cột mở, đặc biệt là cột ở trung tâm
Đưa quân đến vị trí tốt nhất
Đưa Xe vào trận địch